Friday, October 15, 2010

ประมวลคำ ว.โค้ด

โค้ด ความหมาย  

ว.0 ขอรับคำสั่ง,แจ้งให้ทราบ  
ว.00 คอยก่อน, ให้รับคำสั่ง  
ว.1 อยู่ที่ไหน  
ว.2 ได้ยินหรือไม่  
ว.3 ทวนข้อความ  
ว.4 ออกปฏิบัติหน้าที่  
ว.5 ความลับ, ไม่สามารถแจ้งได้  
ว.6 ขออนุญาติติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ)  
ว.7 ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน  
ว.8 ส่งข้อความเป็นข้อความยาว  
ว.9 ขออนุญาติ หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียงไซเรน  
ว.10 หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้  
ว.11 หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถติดต่อทางวิทยุได้  
ว.12 หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้  
ว.13 ให้ติดต่อทางโทรศัพท์  
ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่  
ว.15 พบ หรือให้ไปพบกัน  
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ  
     ว.16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด  
     ว.16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย  
     ว.16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง 
     ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี  
     ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก  
ว.17 มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน 
ว.18 นำรถออกทดลองเครื่อง
ว.19 สถานีวิทยุถูกโจมตี
ว.20 ตรวจค้น จำกุม
ว.21 ออกจาก..สถานที่
ว.22 ถึง..สถานที่
ว.23 ผ่าน..สถานที่
ว.24 แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา
ว.25 จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย
ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง
ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28 การประชุม
ว.29 ธุระ หรือมีราชการ
ว.30 ขอทราบจำนวน
ว.31 ความถี่ช่องที่ 1
ว.32 ความถี่ช่องที่ 2
ว.33 ความถี่ช่องที่ 3
ว.34 ความถี่ช่องที่ 4
ว.35 เตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่
ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.39 จราจรติดขัด
ว.40 อุบัติเหตุรถชนกัน
ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย
ว.42 ขบวนเสด็จ
ว.43 ตั้งจุดตรวจ   

คำที่มักใช้บ่อย ๆ

คำที่ใช้ ความหมาย   คำที่ใช้ ความหมาย
เปลี่ยน เป็นการจบข้อความ เพื่อให้อีกฝ่ายส่ง   ศูนย์ขานเวลา เป็นการจบการติดต่อ ให้ผู้ที่ต้องการติดต่อใหม่เข้ามาได้
ว. 61 ขอบคุณ   ว.60 เพื่อน, ญาติ
ว.100 ขอโทษ   ว.50 อาหาร, รับประทานอาหาร
601 สายอากาศ   602 เครื่องส่งวิทยุเหตุฉุกเฉิน

โค้ด เสียง ความหมาย
เหตุ 100   เหตุ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์   มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111   เหตุ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง   ลักทรัพย์
เหตุ 121   เหตุ หนึ่ง สอง หนึ่ง   วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131   เหตุ หนึ่ง สาม หนึ่ง   ชิงทรัพย์
เหตุ 141   เหตุ หนึ่ง สี่ หนึ่ง   ปล้นทรัพย์
เหตุ 200   เหตุ สอง ศูนย์ ศูนย์   มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 211   เหตุ สอง หนึ่ง หนึ่ง   ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221   เหตุ สอง สอง หนึ่ง   ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 231   เหตุ สอง สาม หนึ่ง   ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241   เหตุ สอง สี่ หนึ่ง   ฆ่าคนตาย
เหตุ 300   เหตุ สาม ศูนย์ ศูนย์   การพนันเป็นบ่อน
เหตุ 501   เหตุ ห้า ศูนย์ หนึ่ง   วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 511   เหตุ ห้า หนึ่ง หนึ่ง   ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
เหตุ 512   เหตุ หน้า หนึ่ง สอง   วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้ว...ไม่ระเบิด
เหตุ 600   เหตุ หก ศูนย์ ศูนย์   นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
เหตุ 601   เหตุ หก ศูนย์ หนึ่ง   นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุ เชื่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602   เหตุ หก ศูนย์ สอง   นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603   เหตุ หก ศูนย์ สาม   นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายซึ่งกันและกัน
เหตุ 604   เหตุ หก ศูนย์ สี่   นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันถึงตาย
เหตุ 605   เหตุ หก ศูนย์ ห้า   นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกัน มีวัตถุระเบิด

601   หก ศูนย์ หนึ่ง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)   เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
602   หก ศูนย์ สอง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)   เสาอากาศ
602.1   หก ศูนย์ สอง จุด หนึ่ง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)   เสาอากาศในตัว
602.2   หก ศูนย์ สอง จุด สอง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)   เสาอากาศภายนอก
603   หก ศูนย์ สาม (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)   กำลัง ว.4 โดยรถยนต์
604   หก ศูนย์ สี่ (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)   ดูโทรทัศน์
605   หก ศูนย์ ห้า (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)   รับประทานอาหาร
606   หก ศูนย์ หก (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)   ข้อความไม่ถูกต้อง
607   หก ศูนย์ เจ็ด (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)   กิจธุระส่วนตัว
608   หก ศูนย์ แปด (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)   มีสัญญาณรบกวน แปลกปลอม
609   หก ศูนย์ เก้า (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ)   คลื่นรบกวน

No comments:

Post a Comment