Saturday, September 18, 2010

รหัส ว. ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไป

 
ว. 00       คอยก่อนให้คอยอยู่
ว. 01       ที่ทำงาน
ว. 02       ที่พัก
ว. 0         ขอทราบคำสั่งคำสั่ง
ว. 1         อยู่ไหนอยู่ที่
ว. 2         ได้ยินหรือไม่ตอบด้วยได้ยินแล้ว
ว. 3         ทบทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง
ว. 4         ปฏิบัติหน้าที่ / ดำเนินการ
ว. 5         ราชการลับ / ความลับ
ว. 6         ขอติดต่อ / โต้ตอบด้วย
ว. 7         ขอความช่วยเหลือ
ว. 8         ข่าวสาร / ข้อความ
ว. 9         มีเหตุฉุกเฉิน
ว. 10       อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว. ได้
ว. 11       หยุดพักติดต่อทาง ว.ได้
ว. 12       หยุดพักติดต่อทาง ว. ไม่ได้
ว. 13       ติดต่อทางโทรศัพท์
ว. 14       ปิดสถานี
ว. 15       พบ / ให้ไปพบ
ว. 16       ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว. 16-1   จับใจความไม่ได้
ว. 16-2   เสียงไม่ชัดเจน
ว. 16-3   เสียงชัดเจนพอใช้ได้
ว. 16-4   เสียงชัดเจนดี
ว. 16-5   เสียงชัดเจนดีมาก
ว. 17       มีอันตรายห้ามผ่าน
ว. 18       นำรถออกทดลองเครื่องยนต์ / รถยนต์เสีย
ว. 19       สถานีถูกยึด / ถูกโจมตี
ว. 20       ตรวจค้น / จับกุม
ว. 21       ออกเดินทางจาก
ว. 22       ถึงสถานที่
ว. 23       ผ่าน (สถานที่ใด)
ว. 24       เวลา ขอทราบเวลา
ว. 25       ไปสถานที่
ว. 26       ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด
ว. 27       ให้ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว. 28       ประชุม
ว. 29       มีราชการ / ธุระ
ว. 30       ขอทราบจำนวน
ว. 31       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1
ว. 32       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2
ว. 33       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3
ว. 34       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4
ว. 35       เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ
ว. 36       เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว. 37       เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว. 38       เตรียมพร้อม 1/ 3 อัตรา
ว. 39       สภาพการจราจรคับคั่ง
ว. 40       อุบัติเหตุรถยนต์
ว. 41       สัญญาณไฟจราจร
ว. 42       ขบวนจัดพาหนะนำขบวน
ว. 43       จุดตรวจยานพาหนะ
ว. 44       ติดต่อทางโทรสาร (FAX)
ว. 50       รับประทานอาหาร
ว. 55       ให้อำนวยความสะดวก
ว. 60       ญาติ / พี่น้อง
ว. 61       ขอบคุณ
ว. 62       สิ่งของ
ว. 63       บ้าน
ว. 64       ธุระส่วนตัว
ว. 601     เครื่องรับ – ส่งวิทยุ
ว. 602     สายอากาศวิทยุ
ว. 603     รถยนต์
ว. 604     ดูโทรทัศน์
ว. 605     รับประทานอาหาร
ว. 606     พูดไม่เป็นความจริง
ว. 607     กิจธุระส่วนตัว
ว. 608     คนก่อกวน
ว. 609     คลื่นรบกวน
ว. 610     คิดถึง
ว. 100     ขอโทษ
การแจ้งเหตุทางวิทยุ 
เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 ลักทรัพย์
เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131 ชิงทรัพย์
เหตุ 141 ปล้นทรัพย์
เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 211 ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ



ข้อมูลจาก : ham.9bkk.com

No comments:

Post a Comment