Friday, October 15, 2010

เผยประมูล3จี3ยักษ์ใหญ่คุณสมบัติผ่าน

Daily News Online หน้าไอที-วิทยาการ เผยประมูล3จี3ยักษ์ใหญ่คุณสมบัติผ่าน ศาลยังไม่ไต่สวน ยื่นฟ้องให้ระงับ เบรก กสท ศาลปกครองยังไม่ไต่สวนฉุกเฉินกรณียื่นฟ้อง “กสท-ทีโอที” ดิ้นร้องทุกข์ สภาโวย กทช. กระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายกรณี ขณะที่ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอทำ 3จี ทั้ง 3 บริษัทลูกของเอไอเอส-ดีแทค-ทรูมูฟสอบผ่านด่านแรก รอลุ้นประมูล 20 ก.ย.นี้ ที่ศาลปกครอง เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ก.ย. นายสถาพร เอียดใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายคดี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และนายคาวี วิเศษสิทธิ์ นิติกร 7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตัวแทนฝ่ายบริหาร กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศ กทช. ในหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ไอเอ็มที) ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือใบอนุญาต 3 จี และขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉินและกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมี คำพิพากษาด้วยการออกคำสั่งระงับการประมูลใบอนุญาต 3 จี ที่กทช.กำลังดำเนินการอยู่ นายสถาพรกล่าวว่าฝ่ายบริหารของ กสท ไม่มีเจตนาขัดขวางการประมูล แต่มองว่า กทช.ไม่มีอำนาจออกประกาศในเรื่องวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ไอเอ็มที) ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือใบอนุญาต 3 จี เนื่องจากประกาศดังกล่าวออกตาม พ.ร.บ.การจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2543 ที่อาศัยรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 แต่เมื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คปค.) ได้ประกาศยกเลิกใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ทาง กสท จึงคิดว่า พ.ร.บ.การจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับดังกล่าวต้องถูกยกเลิกไปด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ศาลพิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าว ยังไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะไต่สวนฉุกเฉิน เนื่องจากว่ายังมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา จึงได้นัดไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาจากฝ่ายผู้ถูกร้องภายใน สัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาว่าจะออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ ส่วนความเคลื่อนที่รัฐสภา นายสุขุม ชื่นมะนา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ น.ส. รสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (กมธ.) ตรวจสอบการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อให้ตรวจสอบกรณีเปิดประมูลคลื่นความถี่โทรศัพท์ 3 จี ไม่ชอบด้วยกฎหมายและกำหนดเงื่อนไขทำให้หน่วยงานของรัฐเสียสิทธิประโยชน์ และกีดกันการแข่งขัน โดยทางสหภาพแรงงานฯ ทั้ง 2 แห่ง เห็นว่าการดำเนินการของ กทช.ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายกรณี นายสุขุมกล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคสอง ที่กำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่ง มาทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ และ กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งองค์กรดังกล่าว คือคณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสช.) แต่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวเกิดขึ้น แม้ว่า กทช.จะอ้างว่าใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2543 แต่เป็นการให้อำนาจ กทช.กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น ไม่ได้ให้อำนาจออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ใหม่ สำหรับใช้ในกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทางด้าน พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในฐานะประธานคณะทำงาน กล่าวถึงผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ไอเอ็มที ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (3 จี) หลังจากส่งเอกสารให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบข้อมูล ซึ่ง ผลการตรวจสอบทั้ง 3 บริษัทที่ยื่นเอกสารเพื่อขอร่วมประมูล ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส และบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ผ่านคุณสมบัติพร้อมเข้าประมูลในวันที่ 20 ก.ย. นี้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนประมูล 3 จี โดย กทช.จะส่งหนังสือแจ้งให้บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูล 3 จี รับทราบ โดยวันที่ 15-16 ก.ย. นี้ กทช.จะชี้แจงขั้นตอนการประมูลให้บริษัทผู้เข้าร่วมประมูลทราบ และบริษัทที่เข้าร่วมประมูลต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลบริษัทละ 8 คนให้ กทช.ทราบ พร้อมรายชื่อผู้สำรองเข้าประมูลอีกบริษัทละ 2 คน โดยจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมประมูลได้อีก ซึ่งวันที่ 19 ก.ย. นี้ ตัวแทนของบริษัทผู้ที่เข้าร่วมประมูลต้องเดินทางเข้าโรงแรมเอวาซอน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในเวลา 13.30 น. หลังจากนั้นวันที่ 20 ก.ย. 53 กทช.จะแถลงข่าวเปิดการประมูลใบอนุญาต 3 จี อย่างเป็นทางการ ที่เมืองทองธานี ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น. แล้วจึงเริ่มเปิดประมูลอย่างเป็นทางการเวลา 09.00 น. ที่ห้องประมูลในโรงแรมเอวาซอน หัวหิน.

No comments:

Post a Comment